پرسشنامه

شدت درد زانوی شما در حالت راه رفتن روی سطح صاف چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت درد زانوی شما در حالت بالا و پایین رفتن از پله ها چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت درد زانوی شما در حالت خواب شبانه (مانند دردی که خواب شما را برهم می زند) چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت درد زانوی شما در حالت نشستن پا دراز کشیدن چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت درد زانوی شما در حالت ایستادن چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت خشکی مفصل زانوی شما وقتی که صبح از خواب بیدار می شوید چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


شدت خشکی مفصل زانوی شما بعد وقتی در طول روز مینشینید، دراز می کشید و یا استراحت می کنید چقدر بوده است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


پایین آمدن از پله ها چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


بالا رفتن از پله ها چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


بلند شدن از وضعیت نشسته چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


ایستادن چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


دولا شدن به سمت زمین چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


سوار یا پیاده شدن از ماشین چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


خرید رفتن چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


پوشیدن جوراب یا شلوار چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


بلند شدن از رختخواب چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


درآوردن جوراب یا شلوار چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


دراز کشیدن چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


حمام کردن چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


نشستن و بلند شدن از توالت چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


انجام کارهای سنگین خانه چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


انجام کارهای سبک خانه چقدر برای شما سخت و مشکل است؟
 هیچ کم متوسط شدید خیلی شدید


Call Now Buttonتماس و مشاوره